OM STIFTELSEN

Adam Ciesielskis stiftelse for utdanning og nyskaping er som navnet sier en stiftelse med formål å dele ut pengebidrag til utdanning og nyskaping, fortrinnsvis til personer og/eller virksomheter med tilknytning til Asker Kommune i Akershus. Stiftelsen ble etablert i 2013, og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelses-registeret i 2015. Første utlysing av midler var høsten 2015.

HVEM KAN SØKE?

Både enkeltpersoner og virksomheter kan søke. Nedenfor er det forklart nærmere hvem stiftelsen retter seg mot med sine legater:

1. Enkeltpersoner. Stiftelsens formål er å yte økonomisk bistand til enkeltpersoner i form av støtte til utdanning, omskolering eller kompetansepåbygging der eleven/studenten ikke kan oppnå støtte, eller har eget økonomisk grunnlag på annen måte. Særlig ønsker stiftelsen å nå elever/studenter som trenger en økonomisk stimulans til å påbegynne eller avslutte en utdanning der alminnelig studiefinansiering ikke finnes, eller der selve utdannelsen, omskoleringen eller kompetansepåbyggingen ellers ville bli vanskelig/umuliggjort.
Det kan søkes støtte til utdanning, omskolering eller kompetansepåbygging på alle nivåer etter grunnskoleutdanning.

2. Støtte til enkeltpersoner kan også gis som tilskudd av midler for å utvikle, ferdigstille, registrere eller markedsføre ny eller innovativ virksomhet.

3. Virksomheter. Det kan også gis økonomisk støtte til virksomheter, herunder kommunale eller andre offentlige eller private tiltak, som tilbyr kurs, opplæring, praksisplasser o.l. til enkeltpersoner som nevnt over. Virksomheter som nevnt, og som ikke kan søke om midler fra andre kilder, kan søke om tilskudd av midler for å utvikle, ferdigstille, registrere eller markedsføre ny eller innovativ virksomhet. I begge tilfelle skal støtten gis i form av stipend som hver for seg har en øvre grense på kr 50 000,-. Ved særlig kvalifiserte søknader kan øvre grense fravikes i enkelttilfeller.

4. Søkere skal fortrinnsvis ha tilknytning til Asker Kommune.

5. Det vil bli foretatt en prioritering av søknadene innenfor den økonomiske rammen som stiftelsens styre forvalter.

6. Virksomheter som nevnt i pkt. 2 skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Søknadsskjema finnes her

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Godkjenninger / vedtekter

Stemplede vedtekter (PDF)

Godkjenningsvedtak Stft (PDF)

Nøkkelopplysninger (PDF)