Vilkår for støtte

Adam Ciesielskis stiftelse for utdanning og nyskaping er som navnet sier en stiftelse med formål å dele ut pengebidrag til utdanning og nyskaping, fortrinnsvis til personer og/eller virksomheter med tilknytning til Asker Kommune i Viken. Stiftelsen ble etablert ved testamentarisk bestemmelse i 2013, og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelses-registeret i 2015. Første utlysing av midler var høsten 2015.

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte for å muliggjøre utdanning, omskolering eller kompetanseutvikling for enkeltpersoner, og til oppstart, utvikling og markedsføring av nye innovative forretningsmuligheter for virksomheter. Nedenfor er det forklart nærmere hvem stiftelsen retter seg mot:

1. Enkeltpersoner

Enkeltpersoner som har behov for økonomisk bistand til utdanning, omskolering eller kompetanseutvikling grunnet livssituasjon og kostnader i forbindelse med dette kan søke om støtte. Det kan søkes støtte på alle nivåer etter grunnskoleutdanning.

Økonomisk støtte kan gis til personer som ikke kan oppnå annen støtte, har eget økonomisk grunnlag eller der studiestøtten på annen måte ikke er tilstrekkelig for å begynne på eller gjennomføre en utdanning.

2. Virksomheter

Personer som skal starte opp ny virksomhet og eksisterende virksomheter kan søke om tilskudd av midler for å utvikle innovative og bærekraftige løsninger. Det kan også gis økonomisk støtte til virksomheter, herunder kommunale eller andre offentlige eller private tiltak, som tilbyr kurs, opplæring, praksisplasser o.l. til enkeltpersoner som nevnt over.

3. Støtte gis til enkeltpersoner og virksomheter i form av stipend som hver for seg har en øvre grense på kr 50 000,-. Ved særlig kvalifiserte søknader kan øvre grense fravikes i enkelttilfeller.

Søkere skal fortrinnsvis ha tilknytning til Asker Kommune.

Virksomheter som nevnt i pkt. 2 skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

4. Stiftelsens styre vil vurdere søkers beskrivelse og begrunnelse for ønske om økonomisk støtte og vektlegge miljømessige, økonomiske og sosiale forhold i tråd med FNs bærekraftsmål.

Hver tildeling er unik, og søknader behandles uavhengig av tidligere utdelinger. Det vil bli foretatt en prioritering av søknadene innenfor den økonomiske rammen som stiftelsens styre til enhver tid forvalter.

Søknadsskjema finnes her

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Godkjenninger / vedtekter

Stemplede vedtekter (PDF)

Godkjenningsvedtak Stft (PDF)

Nøkkelopplysninger (PDF)